ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΑΣ

 • Δωρεάν Ενισχυτική Διδασκαλία
 • Δανειστική βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη με μια ποικιλία ταινιών χωρίς υπότιτλους
 • Ατομικά εργαστήρια (lab) για εξάσκηση και βελτίωση μέσα από extra υλικό ( listening, GVR)
 • Διαγωνίσματα προσομοιώσεις (Mock exams) το διάστημα πριν τις πτυχιακές εξετάσεις
 • Προσομοίωση προφορικής εξέτασης ( Oral interview practice) ανά ζεύγη το διάστημα πριν τις πτυχιακές εξετάσεις
 • Δωρεάν αναπλήρωση μαθημάτων που ο σπουδαστής χάνει.
 • Επιλεγμένη βιβλιογραφία και πλούσιο διδακτικό υλικό
 • Συνεχή αξιολόγηση και ενημέρωση
 • Πρόσθετο βοηθητικό υλικό
 • Επισκέψεις σε εκθέσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου και σε θεατρικές παραστάσεις
 • Εποχιακές δημιουργικές δραστηριότητες στο χώρο του φροντιστηρίου
 • Moodle, μπορούν να μάθουν και να εξασκήσουν την ξένη γλώσσα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του φροντιστηρίου μας αλλά και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας